Lớp 8 - Kiểm tra tháng 9

Nhân đa thức, hằng đẳng thức, tứ giác, góc trong tứ giác

00:00

Điểm cao:

Lê Tuấn Sơn
10 điểm
nhk
9.5 điểm
Trinh Thi Thanh Hang
9 điểm
Quân Tạ Minh
9 điểm
Nguyễn Huy Hoàng
9 điểm

Có 130 người đã làm bài

[]
["[\"4\",\"6\",\"4\",\"5\",\"6\",\"4\"]","-14x^3y+12x^3-16x^2y","-2x^2+20x","x^3-\\frac{1}{2}y^2","3.\/\/\\left(a+1\\right).\/\/\\left(2a+1\\right)","[\"0\"]","2x.\/\/\\left(y+1\\right).\/\/\\left(1+3y\\right)",[1,2,3],"89","103",["74","103"],["24","156"]]