Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 8 - Kiểm tra tháng 9

Nhân đa thức, hằng đẳng thức, tứ giác, góc trong tứ giác

00:00

Điểm cao:

PHÁO THẦN TÀI
10 điểm
Bùi Đức Tiến
10 điểm
Trần Vũ Hoàng Oanh
10 điểm
Nguyên Minh Ha
10 điểm
Nguyễn Thái Sơn
10 điểm

Có 436 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.m=[2,3,5];p.n=[3,4,5];\"}",{"dathuc":4,"heso1":[7,-9,8],"donthuc":2,"heso2":1,"type":1},{"don1":0,"hsDon1":[8],"da1":0,"hsDa1":[5,9],"don2":0,"hsDon2":[-10],"da2":0,"hsDa2":[4,4]},{"don1":0,"hsDon1":[[4,1]],"da1":0,"hsDa1":[[1,1],[1,1]],"don2":1,"hsDon2":[[-1,1]],"da2":1,"hsDa2":[[4,1],[-1,1]]},{"da1":2,"hs1":[[4,1],[2,1]],"da2":0,"hs2":[[-2,1],[-3,1]],"type":1,"b":0},"{\"js\":\"p.a=-4;p.b=3;\",\"order\":[2,3,0,1]}",{"da1":3,"hs1":[[4,1],[-2,1]],"da2":4,"hs2":[[-3,1],[4,1]],"type":1},{"c":6,"arr":[[5,1],[6,1],[3,1],[11,0]]},{"c":7,"n":8,"start":{"x":30,"y":174.90663761154786},"arr":[{"d":223,"a":45},{"d":375,"a":90},{"d":378,"a":90}],"x":3},{"c":4,"n":9,"start":{"x":30,"y":186.05995894488743},"arr":[{"d":223,"a":43},{"d":309,"a":83},{"d":247,"a":83}]},{"c":9,"n":8,"start":{"x":30,"y":212.5609613175136},"arr":[{"d":321,"a":29},{"d":358,"a":90},{"d":366,"a":90}],"x":3},{"so":[1,1],"n":6,"s":1,"gt":0}]
["[\"2\",\"3\",\"5\",\"3\",\"4\",\"6\"]","7x^2y-9xy","32x","4x^3+y^2","-4a^2-14a-12","[\"0\"]","-8x^2y+22xy-12y",[0,1,2],"67","77;89",["82","90"],""]