Lớp 8 - Kiểm tra tháng 9

Nhân đa thức, hằng đẳng thức, tứ giác, góc trong tứ giác

00:00

Điểm cao:

Lê Tuấn Sơn
10 điểm
nhk
9.5 điểm
Trinh Thi Thanh Hang
9 điểm
Quân Tạ Minh
9 điểm
Nguyễn Huy Hoàng
9 điểm

Có 130 người đã làm bài

[]
["[\"2\",\"3\",\"5\",\"3\",\"4\",\"6\"]","7x^2y-9xy","32x","4x^3+y^2","-4a^2-14a-12","[\"0\"]","-8x^2y+22xy-12y",[0,1,2],"67","77;89",["82","90"],""]