Lớp 8 - Kiểm tra tháng 9

Nhân đa thức, hằng đẳng thức, tứ giác, góc trong tứ giác

00:00

Điểm cao:

Lê Tuấn Sơn
10 điểm
nhk
9.5 điểm
Trinh Thi Thanh Hang
9 điểm
Quân Tạ Minh
9 điểm
Nguyễn Huy Hoàng
9 điểm

Có 130 người đã làm bài

[]
["[\"4\",\"2\",\"3\",\"5\",\"3\",\"4\"]","-14x^3y+6x^2y+16xy","-2x^2+4x","-5x^2+y^2","_{-12a^2+7a-1}","[\"0\"]","-4x^2y^2-\\frac{16xy}{3}-\\frac{4}{3}",[3],"87","73",["90","90"],["144","36"]]