Lớp 8 - Kiểm tra tháng 9

Nhân đa thức, hằng đẳng thức, tứ giác, góc trong tứ giác

00:00

Điểm cao:

Lê Tuấn Sơn
10 điểm
nhk
9.5 điểm
Trinh Thi Thanh Hang
9 điểm
Quân Tạ Minh
9 điểm
Nguyễn Huy Hoàng
9 điểm

Có 130 người đã làm bài

[]
["[\"2\",\"3\",\"4\",\"3\",\"4\",\"5\"]","-2x^3-10x^2","-2x^2-48x","y^2-\\frac{6}{5}x^2","-5a-10","[\"0\"]","3x^2y+9xy+6y",[2,3],"93","108",["90","90"],["72","108"]]