Lớp 8 - Kiểm tra tháng 9

Nhân đa thức, hằng đẳng thức, tứ giác, góc trong tứ giác

00:00

Điểm cao:

Lê Tuấn Sơn
10 điểm
nhk
9.5 điểm
Trinh Thi Thanh Hang
9 điểm
Quân Tạ Minh
9 điểm
Nguyễn Huy Hoàng
9 điểm

Có 129 người đã làm bài

[]
["[\"3\",\"2\",\"4\",\"4\",\"3\",\"5\"]","18x^3-16x^2+16x","6x","x^3-8y^3","3a^2+\\frac{13}{2}a-4","[\"0\"]","-2x^2y+3xy-y",[0,3],"115","106",["77","84"],["140","220"]]