Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 8 - Kiểm tra tháng 9

Nhân đa thức, hằng đẳng thức, tứ giác, góc trong tứ giác

00:00

Điểm cao:

Bùi Đức Tiến
10 điểm
Trần Vũ Hoàng Oanh
10 điểm
Nguyên Minh Ha
10 điểm
Nguyễn Thái Sơn ( học siêu ngu và dốt nhất lớp)
10 điểm
Lê Tuấn Sơn
10 điểm

Có 402 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.m=[3,2,4];p.n=[3,4,5];\"}",{"dathuc":1,"heso1":[-9,8,-8],"donthuc":0,"heso2":-2,"type":0},{"don1":0,"hsDon1":[8],"da1":0,"hsDa1":[3,6],"don2":0,"hsDon2":[-6],"da2":0,"hsDa2":[4,7]},{"don1":0,"hsDon1":[[1,1]],"da1":0,"hsDa1":[[1,1],[-8,1]],"don2":1,"hsDon2":[[8,1]],"da2":2,"hsDa2":[[1,1],[-1,1]]},{"da1":2,"hs1":[[4,1],[3,2]],"da2":0,"hs2":[[2,1],[-1,1]],"type":0,"b":0},"{\"js\":\"p.a=-2;p.b=3;\",\"order\":[2,3,1,0]}",{"da1":3,"hs1":[[-1,1],[1,1]],"da2":4,"hs2":[[1,1],[-2,1]],"type":1},{"c":6,"arr":[[3,1],[12,0],[7,1],[1,1]]},{"c":7,"n":8,"start":{"x":30,"y":209.24879769984437},"arr":[{"d":203,"a":35},{"d":315,"a":90},{"d":348,"a":90}],"x":0},{"c":8,"n":3,"start":{"x":30,"y":185.9312490626187},"arr":[{"d":251,"a":21},{"d":327,"a":106},{"d":384,"a":106}]},{"c":6,"n":7,"start":{"x":30,"y":205.62068201871546},"arr":[{"d":385,"a":26},{"d":375,"a":96},{"d":335,"a":84}],"x":1},{"so":[11,7],"n":8,"s":0,"gt":0}]
["[\"3\",\"2\",\"4\",\"4\",\"3\",\"5\"]","18x^3-16x^2+16x","6x","x^3-8y^3","3a^2+\\frac{13}{2}a-4","[\"0\"]","-2x^2y+3xy-y",[0,3],"115","106",["77","84"],["140","220"]]