Lớp 8 - Kiểm tra tháng 9

Nhân đa thức, hằng đẳng thức, tứ giác, góc trong tứ giác

00:00

Điểm cao:

Lê Tuấn Sơn
10 điểm
nhk
9.5 điểm
Trinh Thi Thanh Hang
9 điểm
Quân Tạ Minh
9 điểm
Nguyễn Huy Hoàng
9 điểm

Có 130 người đã làm bài

[]
["[\"4\",\"5\",\"2\",\"5\",\"6\",\"3\"]","-8x^3+3x^2","-3x^2+6x","6x^2+y^3","8a^4+2a^2-1","[\"0\"]","6x-xy^2-xy",[0],"80","105",["119","90"],["48","132"]]