Lớp 8 - Kiểm tra tháng 9

Nhân đa thức, hằng đẳng thức, tứ giác, góc trong tứ giác

00:00

Điểm cao:

Lê Tuấn Sơn
10 điểm
nhk
9.5 điểm
Trinh Thi Thanh Hang
9 điểm
Quân Tạ Minh
9 điểm
Nguyễn Huy Hoàng
9 điểm

Có 130 người đã làm bài

[]
["[\"3\",\"4\",\"2\",\"4\",\"5\",\"3\"]","7x^2y+5xy","120x","x^2+y^2","9a^4-\\frac{9}{2}a^2-6a^2-3","[\"0\"]","-3xy-\\frac{9}{2}xy^2+12x",[1,2],"109","113",["110","117"],["90","90"]]