Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 8 - Kiểm tra tháng 9

Nhân đa thức, hằng đẳng thức, tứ giác, góc trong tứ giác

00:00

Điểm cao:

Bùi Đức Tiến
10 điểm
Trần Vũ Hoàng Oanh
10 điểm
Nguyên Minh Ha
10 điểm
Nguyễn Thái Sơn ( học siêu ngu và dốt nhất lớp)
10 điểm
Lê Tuấn Sơn
10 điểm

Có 402 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.m=[4,3,5];p.n=[4,3,5];\"}",{"dathuc":2,"heso1":[-9,2,6],"donthuc":2,"heso2":-3,"type":1},{"don1":0,"hsDon1":[8],"da1":0,"hsDa1":[5,-6],"don2":0,"hsDon2":[-10],"da2":0,"hsDa2":[4,-8]},{"don1":0,"hsDon1":[[8,1]],"da1":0,"hsDa1":[[1,1],[1,1]],"don2":1,"hsDon2":[[-1,1]],"da2":1,"hsDa2":[[8,1],[-1,1]]},{"da1":1,"hs1":[[4,1],[1,1]],"da2":0,"hs2":[[2,1],[3,1]],"type":1,"b":0},"{\"js\":\"p.a=1;p.b=2;\",\"order\":[2,1,3,0]}",{"da1":2,"hs1":[[-2,1],[-1,2]],"da2":1,"hs2":[[-2,1],[3,1]],"type":0},{"c":2,"arr":[[7,1],[14,0],[0,1],[2,0]]},{"c":7,"n":5,"start":{"x":30,"y":210.90360986916266},"arr":[{"d":286,"a":39},{"d":383,"a":88},{"d":347,"a":92}],"x":2},{"c":0,"n":6,"start":{"x":87.16789831147022,"y":182.719922471805},"arr":[{"d":233,"a":17},{"d":390,"a":73},{"d":355,"a":73}]},{"c":9,"n":7,"start":{"x":30,"y":196.2870942099717},"arr":[{"d":313,"a":27},{"d":356,"a":90},{"d":313,"a":90}],"x":1},{"so":[2,13],"n":6,"s":1,"gt":1}]
["[\"4\",\"3\",\"5\",\"5\",\"4\",\"6\"]","27x^2y^2-6x^3y-18xy^2","32x","8x^3+y^2","8a^2+14a+3","[\"0\"]","xy^2-6x+\\frac{5}{2}xy",[0,2],"92","73",["90","90"],["156","24"]]