Lớp 8 - Kiểm tra tháng 9

Nhân đa thức, hằng đẳng thức, tứ giác, góc trong tứ giác

00:00

Điểm cao:

Lê Tuấn Sơn
10 điểm
nhk
9.5 điểm
Trinh Thi Thanh Hang
9 điểm
Quân Tạ Minh
9 điểm
Nguyễn Huy Hoàng
9 điểm

Có 130 người đã làm bài

[]
["[\"4\",\"3\",\"5\",\"5\",\"4\",\"6\"]","27x^2y^2-6x^3y-18xy^2","32x","8x^3+y^2","8a^2+14a+3","[\"0\"]","xy^2-6x+\\frac{5}{2}xy",[0,2],"92","73",["90","90"],["156","24"]]