Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 8 - Kiểm tra tháng 9

Nhân đa thức, hằng đẳng thức, tứ giác, góc trong tứ giác

00:00

Điểm cao:

Bùi Đức Tiến
10 điểm
Trần Vũ Hoàng Oanh
10 điểm
Nguyên Minh Ha
10 điểm
Nguyễn Thái Sơn ( học siêu ngu và dốt nhất lớp)
10 điểm
Lê Tuấn Sơn
10 điểm

Có 402 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.m=[4,2,3];p.n=[3,4,5];\"}",{"dathuc":3,"heso1":[5,4,-5],"donthuc":1,"heso2":-3,"type":0},{"don1":0,"hsDon1":[4],"da1":0,"hsDa1":[2,-1],"don2":0,"hsDon2":[-4],"da2":0,"hsDa2":[2,-6]},{"don1":0,"hsDon1":[[1,1]],"da1":1,"hsDa1":[[1,1],[1,1]],"don2":1,"hsDon2":[[-1,1]],"da2":2,"hsDa2":[[1,1],[-1,1]]},{"da1":3,"hs1":[[2,1],[3,2]],"da2":1,"hs2":[[-3,1],[3,1]],"type":1,"b":0},"{\"js\":\"p.a=-2;p.b=-3;\",\"order\":[2,3,0,1]}",{"da1":2,"hs1":[[4,1],[-2,1]],"da2":1,"hs2":[[3,1],[1,1]],"type":0},{"c":6,"arr":[[11,0],[6,1],[3,1],[2,1]]},{"c":10,"n":1,"start":{"x":30,"y":169.98531246849976},"arr":[{"d":354,"a":42},{"d":382,"a":90},{"d":331,"a":90}],"x":0},{"c":3,"n":3,"start":{"x":66.57779496722802,"y":213.63088154473462},"arr":[{"d":228,"a":35},{"d":358,"a":79},{"d":398,"a":79}]},{"c":0,"n":0,"start":{"x":30,"y":223.84615841453768},"arr":[{"d":303,"a":21},{"d":336,"a":94},{"d":334,"a":86}],"x":2},{"so":[4,1],"n":6,"s":1,"gt":0}]
["[\"4\",\"2\",\"3\",\"5\",\"3\",\"4\"]","-15x^3y-12x^3+15x^2y","2ox","x^2+y^3","-6a^4+\\frac{3}{2}a^2+\\frac{9}{2}","[\"0\"]","10xy-6xy^2+4x",[1,2,3],"87","59",["88","94"],["36","144"]]