Lớp 8 - Kiểm tra tháng 9

Nhân đa thức, hằng đẳng thức, tứ giác, góc trong tứ giác

00:00

Điểm cao:

Lê Tuấn Sơn
10 điểm
nhk
9.5 điểm
Trinh Thi Thanh Hang
9 điểm
Quân Tạ Minh
9 điểm
Nguyễn Huy Hoàng
9 điểm

Có 129 người đã làm bài

[]
["[\"4\",\"2\",\"3\",\"5\",\"3\",\"4\"]","-15x^3y-12x^3+15x^2y","2ox","x^2+y^3","-6a^4+\\frac{3}{2}a^2+\\frac{9}{2}","[\"0\"]","10xy-6xy^2+4x",[1,2,3],"87","59",["88","94"],["36","144"]]