Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 8 - Kiểm tra tháng 9

Nhân đa thức, hằng đẳng thức, tứ giác, góc trong tứ giác

00:00

Điểm cao:

Bùi Đức Tiến
10 điểm
Trần Vũ Hoàng Oanh
10 điểm
Nguyên Minh Ha
10 điểm
Nguyễn Thái Sơn ( học siêu ngu và dốt nhất lớp)
10 điểm
Lê Tuấn Sơn
10 điểm

Có 402 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.m=[3,4,5];p.n=[5,4,3];\"}",{"dathuc":2,"heso1":[-1,2,4],"donthuc":1,"heso2":1,"type":0},{"don1":0,"hsDon1":[-1],"da1":0,"hsDa1":[1,7],"don2":0,"hsDon2":[4],"da2":0,"hsDa2":[1,-1]},{"don1":0,"hsDon1":[[-4,1]],"da1":1,"hsDa1":[[1,1],[1,1]],"don2":1,"hsDon2":[[-1,1]],"da2":2,"hsDa2":[[-4,1],[-1,1]]},{"da1":2,"hs1":[[-4,1],[-3,2]],"da2":0,"hs2":[[1,1],[-3,1]],"type":0,"b":0},"{\"js\":\"p.a=-3;p.b=-3;\",\"order\":[3,2,0,1]}",{"da1":2,"hs1":[[-3,1],[-2,1]],"da2":1,"hs2":[[2,1],[-4,1]],"type":0},{"c":5,"arr":[[11,0],[9,0],[7,1],[1,1]]},{"c":0,"n":0,"start":{"x":45.35998969110801,"y":180.83858487852297},"arr":[{"d":228,"a":21},{"d":333,"a":90},{"d":395,"a":90}],"x":0},{"c":1,"n":2,"start":{"x":30,"y":214.59763423619364},"arr":[{"d":245,"a":36},{"d":338,"a":104},{"d":349,"a":104}]},{"c":9,"n":3,"start":{"x":30,"y":186.94344289581818},"arr":[{"d":313,"a":22},{"d":315,"a":90},{"d":381,"a":90}],"x":1},{"so":[3,7],"n":1,"s":0,"gt":1}]
["[\"3\",\"4\",\"5\",\"4\",\"5\",\"6\"]","-x^3y+2x^4+4x^2y","3x^2+11x","-4x^2+y^3","-\\frac{3}{2}a^2+\\frac{1}{2}a+12","[\"0\"]","2xy-4xy^2+12x",[2],"117","104",["103","90"],["30","12.85"]]