Lớp 8 - Kiểm tra tháng 9

Nhân đa thức, hằng đẳng thức, tứ giác, góc trong tứ giác

00:00

Điểm cao:

Lê Tuấn Sơn
10 điểm
nhk
9.5 điểm
Trinh Thi Thanh Hang
9 điểm
Quân Tạ Minh
9 điểm
Nguyễn Huy Hoàng
9 điểm

Có 129 người đã làm bài

[]
["[\"3\",\"4\",\"5\",\"4\",\"5\",\"6\"]","-x^3y+2x^4+4x^2y","3x^2+11x","-4x^2+y^3","-\\frac{3}{2}a^2+\\frac{1}{2}a+12","[\"0\"]","2xy-4xy^2+12x",[2],"117","104",["103","90"],["30","12.85"]]