Lớp 7 - Kiểm tra tháng 9

Các phép tính với phân số, số đo góc, vuông góc song song

00:00

Điểm cao:

Chu Công Đức
10 điểm
The First
10 điểm
Phan Tấn Dũng
10 điểm
Hoàng Minh Sang
10 điểm
🖤๖²⁴ʱ๖ۣۜLệ༉🖤✰ℓøŋεℓү🖤tεαɱ✰
10 điểm

Có 384 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.ts=-8;p.ms=7;p.k=3;\"}","{\"js\":\"p.a=2;p.b=3;\",\"order\":[3,2,1,0]}","{\"js\":\"p.m=[4,6,3];p.t=[7,5,7];p.k=[5,-4];\"}",{"a":-17,"b":13,"c":17,"d":3},"{\"js\":\"p.t1=7;p.m1=8;p.t2=1;p.m2=4;p.t3=5;p.m3=6;p.t4=8;p.m4=5;\"}","{\"js\":\"p.t1=5;p.m1=6;p.t2=5;p.m2=7;p.t3=3;p.m3=7;p.t4=4;p.m4=3;\"}","{\"js\":\"p.a=4;p.b=5;p.c=-7;p.d=5;p.k=4;\"}","{\"js\":\"p.a=147;\"}","{\"js\":\"p.a=45;\"}",{"a1":146,"a2":201,"c":0,"n":5,"t":1,"s":2},{"a1":112,"a2":170,"c":3,"n":3,"t":3},{"a1":133,"a2":182,"a3":225,"c":5,"n":6,"t":0,"s":5}]
["[\"21\"]","[\"2\"]","[\"21\",\"-10\",\"28\"]","0","[\"8\",\"5\",\"30\",\"23\"]","[\"42\",\"5\",\"21\",\"19\"]","[\"9\"]","[\"147\"]","[\"135\",\"45\"]",[0],["58","122","58"],[2]]