Lớp 7 - Kiểm tra tháng 9

Các phép tính với phân số, số đo góc, vuông góc song song

00:00

Điểm cao:

Chu Công Đức
10 điểm
The First
10 điểm
Phan Tấn Dũng
10 điểm
Hoàng Minh Sang
10 điểm
🖤๖²⁴ʱ๖ۣۜLệ༉🖤✰ℓøŋεℓү🖤tεαɱ✰
10 điểm

Có 384 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.ts=8;p.ms=3;p.k=3;\"}","{\"js\":\"p.a=3;p.b=2;\",\"order\":[3,1,0,2]}","{\"js\":\"p.m=[3,4,6];p.t=[2,3,1];p.k=[4,-2];\"}",{"a":-23,"b":7,"c":29,"d":9},"{\"js\":\"p.t1=5;p.m1=6;p.t2=6;p.m2=7;p.t3=7;p.m3=5;p.t4=8;p.m4=3;\"}","{\"js\":\"p.t1=3;p.m1=2;p.t2=8;p.m2=7;p.t3=3;p.m3=5;p.t4=7;p.m4=2;\"}","{\"js\":\"p.a=3;p.b=7;p.c=-4;p.d=6;p.k=5;\"}","{\"js\":\"p.a=96;\"}","{\"js\":\"p.a=44;\"}",{"a1":106,"a2":222,"c":8,"n":4,"t":1,"s":3},{"a1":146,"a2":218,"c":4,"n":4,"t":3},{"a1":113,"a2":150,"a3":238,"c":7,"n":3,"t":1,"s":0}]
["[\"9\"]","[\"2\"]","[\"8\",\"-9\",\"2\"]","5","[\"42\",\"-1\",\"15\",\"19\"]","[\"14\",\"5\",\"10\",\"29\"]","[\"19\"]","[\"96\"]","[\"136\",\"44\"]",[1],["72","108","72"],[2]]