Lớp 7 - Kiểm tra tháng 9

Các phép tính với phân số, số đo góc, vuông góc song song

00:00

Điểm cao:

Chu Công Đức
10 điểm
The First
10 điểm
Phan Tấn Dũng
10 điểm
Hoàng Minh Sang
10 điểm
🖤๖²⁴ʱ๖ۣۜLệ༉🖤✰ℓøŋεℓү🖤tεαɱ✰
10 điểm

Có 384 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.ts=6;p.ms=5;p.k=3;\"}","{\"js\":\"p.a=2;p.b=3;\",\"order\":[1,0,2,3]}","{\"js\":\"p.m=[4,6,2];p.t=[1,5,7];p.k=[4,-3];\"}",{"a":-15,"b":4,"c":21,"d":17},"{\"js\":\"p.t1=2;p.m1=7;p.t2=1;p.m2=6;p.t3=5;p.m3=6;p.t4=5;p.m4=8;\"}","{\"js\":\"p.t1=8;p.m1=5;p.t2=7;p.m2=6;p.t3=2;p.m3=3;p.t4=5;p.m4=2;\"}","{\"js\":\"p.a=2;p.b=3;p.c=-1;p.d=7;p.k=2;\"}","{\"js\":\"p.a=120;\"}","{\"js\":\"p.a=57;\"}",{"a1":178,"a2":295,"c":9,"n":6,"t":0,"s":0},{"a1":145,"a2":249,"c":3,"n":7,"t":3},{"a1":125,"a2":181,"a3":217,"c":6,"n":4,"t":0,"s":3}]
["[\"15\"]","[\"2\"]","[\"3\",\"-10\",\"42\"]","vô số","[\"42\",\"5\",\"24\",\"-5\"]","[\"30\",\"13\",\"6\",\"11\"]","[\"10\"]","[\"120\"]","[\"123\",\"57\"]",[1],["104","76","104"],[0]]