Lớp 7 - Kiểm tra tháng 9

Các phép tính với phân số, số đo góc, vuông góc song song

00:00

Điểm cao:

Chu Công Đức
10 điểm
The First
10 điểm
Phan Tấn Dũng
10 điểm
Hoàng Minh Sang
10 điểm
🖤๖²⁴ʱ๖ۣۜLệ༉🖤✰ℓøŋεℓү🖤tεαɱ✰
10 điểm

Có 384 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.ts=6;p.ms=5;p.k=3;\"}","{\"js\":\"p.a=5;p.b=2;\",\"order\":[2,1,0,3]}","{\"js\":\"p.m=[2,10,5];p.t=[3,3,7];p.k=[-3,-4];\"}",{"a":-24,"b":5,"c":2,"d":11},"{\"js\":\"p.t1=7;p.m1=3;p.t2=3;p.m2=5;p.t3=5;p.m3=6;p.t4=4;p.m4=7;\"}","{\"js\":\"p.t1=7;p.m1=3;p.t2=1;p.m2=9;p.t3=7;p.m3=8;p.t4=3;p.m4=2;\"}","{\"js\":\"p.a=2;p.b=-5;p.c=-7;p.d=4;p.k=5;\"}","{\"js\":\"p.a=70;\"}","{\"js\":\"p.a=115;\"}",{"a1":154,"a2":228,"c":2,"n":5,"t":0,"s":1},{"a1":92,"a2":179,"c":6,"n":6,"t":3},{"a1":169,"a2":201,"a3":301,"c":0,"n":6,"t":0,"s":3}]
["[\"15\"]","[\"2\"]","[\"15\",\"-3\",\"14\"]","5","[\"15\",\"26\",\"42\",\"-11\"]","[\"9\",\"20\",\"8\",\"5\"]","[\"-27\"]","[\"70\"]","[\"65\",\"115\"]",[2],["87","93","87"],[0]]