Lớp 7 - Kiểm tra tháng 9

Các phép tính với phân số, số đo góc, vuông góc song song

00:00

Điểm cao:

Chu Công Đức
10 điểm
The First
10 điểm
Phan Tấn Dũng
10 điểm
Hoàng Minh Sang
10 điểm
ミ★๖ۣۜSáтт✟๖ۣۜTɦủη★彡
10 điểm

Có 386 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.ts=7;p.ms=3;p.k=5;\"}","{\"js\":\"p.a=3;p.b=5;\",\"order\":[0,2,1,3]}","{\"js\":\"p.m=[2,4,5];p.t=[7,1,3];p.k=[4,-5];\"}",{"a":-20,"b":7,"c":27,"d":8},"{\"js\":\"p.t1=9;p.m1=5;p.t2=1;p.m2=2;p.t3=1;p.m3=5;p.t4=1;p.m4=6;\"}","{\"js\":\"p.t1=3;p.m1=2;p.t2=7;p.m2=5;p.t3=1;p.m3=3;p.t4=5;p.m4=8;\"}","{\"js\":\"p.a=3;p.b=-2;p.c=-1;p.d=7;p.k=4;\"}","{\"js\":\"p.a=129;\"}","{\"js\":\"p.a=53;\"}",{"a1":163,"a2":269,"c":8,"n":1,"t":1,"s":2},{"a1":170,"a2":241,"c":1,"n":1,"t":3},{"a1":158,"a2":219,"a3":292,"c":5,"n":8,"t":0,"s":3}]
["[\"15\"]","[\"2\"]","[\"70\",\"-5\",\"12\"]","1","[\"10\",\"13\",\"30\",\"-1\"]","[\"10\",\"1\",\"24\",\"7\"]","[\"-5\"]","[\"129\"]","[\"127\",\"53\"]",[0],["71","109","71"],[0]]