Lớp 7 - Kiểm tra tháng 9

Các phép tính với phân số, số đo góc, vuông góc song song

00:00

Điểm cao:

Chu Công Đức
10 điểm
The First
10 điểm
Phan Tấn Dũng
10 điểm
Hoàng Minh Sang
10 điểm
Pé Cam ( Cool girls team )
10 điểm

Có 384 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.ts=8;p.ms=9;p.k=-2;\"}","{\"js\":\"p.a=3;p.b=2;\",\"order\":[3,2,0,1]}","{\"js\":\"p.m=[2,5,4];p.t=[1,7,5];p.k=[3,-4];\"}",{"a":-7,"b":18,"c":11,"d":5},"{\"js\":\"p.t1=3;p.m1=8;p.t2=4;p.m2=7;p.t3=9;p.m3=8;p.t4=2;p.m4=5;\"}","{\"js\":\"p.t1=4;p.m1=3;p.t2=1;p.m2=7;p.t3=1;p.m3=2;p.t4=1;p.m4=3;\"}","{\"js\":\"p.a=3;p.b=4;p.c=-7;p.d=3;p.k=2;\"}","{\"js\":\"p.a=131;\"}","{\"js\":\"p.a=42;\"}",{"a1":175,"a2":226,"c":9,"n":11,"t":1,"s":2},{"a1":120,"a2":198,"c":10,"n":5,"t":3},{"a1":167,"a2":238,"a3":300,"c":2,"n":3,"t":1,"s":4}]
["[\"-18\"]","[\"2\"]","[\"10\",\"-28\",\"25\"]","226","[\"56\",\"-11\",\"40\",\"-29\"]","[\"21\",\"25\",\"6\",\"-1\"]","[\"5\"]","[\"131\"]","[\"138\",\"42\"]",[0],["78","102","78"],[1]]