Lớp 7 - Kiểm tra tháng 9

Các phép tính với phân số, số đo góc, vuông góc song song

00:00

Điểm cao:

Chu Công Đức
10 điểm
The First
10 điểm
Phan Tấn Dũng
10 điểm
Hoàng Minh Sang
10 điểm
ミ★๖ۣۜSáтт✟๖ۣۜTɦủη★彡
10 điểm

Có 386 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.ts=6;p.ms=7;p.k=-3;\"}","{\"js\":\"p.a=3;p.b=5;\",\"order\":[2,0,1,3]}","{\"js\":\"p.m=[3,4,6];p.t=[2,3,7];p.k=[-3,-5];\"}",{"a":-16,"b":11,"c":12,"d":19},"{\"js\":\"p.t1=2;p.m1=7;p.t2=1;p.m2=8;p.t3=7;p.m3=6;p.t4=5;p.m4=9;\"}","{\"js\":\"p.t1=7;p.m1=2;p.t2=7;p.m2=8;p.t3=1;p.m3=2;p.t4=3;p.m4=5;\"}","{\"js\":\"p.a=4;p.b=-3;p.c=-1;p.d=6;p.k=5;\"}","{\"js\":\"p.a=165;\"}","{\"js\":\"p.a=48;\"}",{"a1":108,"a2":173,"c":1,"n":10,"t":0,"s":1},{"a1":94,"a2":191,"c":7,"n":0,"t":3},{"a1":141,"a2":230,"a3":276,"c":6,"n":3,"t":0,"s":3}]
["[\"-21\"]","[\"2\"]","[\"8\",\"-9\",\"14\"]","2","[\"56\",\"9\",\"18\",\"-11\"]","[\"8\",\"21\",\"10\",\"1\"]","[\"-19\"]","[\"165\"]","[\"132\",\"48\"]",[2],["97","83","97"],[0]]