Lớp 7 - Kiểm tra tháng 9

Các phép tính với phân số, số đo góc, vuông góc song song

00:00

Điểm cao:

Chu Công Đức
10 điểm
The First
10 điểm
Phan Tấn Dũng
10 điểm
Hoàng Minh Sang
10 điểm
🖤๖²⁴ʱ๖ۣۜLệ༉🖤✰ℓøŋεℓү🖤tεαɱ✰
10 điểm

Có 384 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.ts=1;p.ms=6;p.k=-2;\"}","{\"js\":\"p.a=5;p.b=3;\",\"order\":[3,2,1,0]}","{\"js\":\"p.m=[10,5,2];p.t=[7,8,3];p.k=[3,-2];\"}",{"a":-16,"b":11,"c":15,"d":2},"{\"js\":\"p.t1=5;p.m1=7;p.t2=9;p.m2=2;p.t3=2;p.m3=7;p.t4=8;p.m4=3;\"}","{\"js\":\"p.t1=1;p.m1=6;p.t2=1;p.m2=8;p.t3=7;p.m3=8;p.t4=3;p.m4=2;\"}","{\"js\":\"p.a=2;p.b=-7;p.c=1;p.d=5;p.k=3;\"}","{\"js\":\"p.a=71;\"}","{\"js\":\"p.a=45;\"}",{"a1":160,"a2":241,"c":6,"n":10,"t":0,"s":2},{"a1":103,"a2":163,"c":3,"n":5,"t":3},{"a1":126,"a2":170,"a3":228,"c":3,"n":7,"t":1,"s":0}]
["[\"-12\"]","[\"2\"]","[\"7\",\"-16\",\"15\"]","8","[\"14\",\"-53\",\"21\",\"50\"]","[\"24\",\"1\",\"8\",\"5\"]","[\"-17\"]","[\"71\"]","[\"135\",\"45\"]",[0],["60","120","60"],[2]]