Lớp 7 - Kiểm tra tháng 9

Các phép tính với phân số, số đo góc, vuông góc song song

00:00

Điểm cao:

Chu Công Đức
10 điểm
The First
10 điểm
Phan Tấn Dũng
10 điểm
Hoàng Minh Sang
10 điểm
🖤๖²⁴ʱ๖ۣۜLệ༉🖤✰ℓøŋεℓү🖤tεαɱ✰
10 điểm

Có 384 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.ts=-2;p.ms=3;p.k=3;\"}","{\"js\":\"p.a=2;p.b=3;\",\"order\":[2,1,0,3]}","{\"js\":\"p.m=[6,4,2];p.t=[5,1,7];p.k=[-5,2];\"}",{"a":-28,"b":19,"c":12,"d":7},"{\"js\":\"p.t1=4;p.m1=5;p.t2=2;p.m2=7;p.t3=5;p.m3=8;p.t4=3;p.m4=4;\"}","{\"js\":\"p.t1=7;p.m1=3;p.t2=5;p.m2=7;p.t3=7;p.m3=9;p.t4=7;p.m4=3;\"}","{\"js\":\"p.a=3;p.b=7;p.c=5;p.d=5;p.k=4;\"}","{\"js\":\"p.a=84;\"}","{\"js\":\"p.a=127;\"}",{"a1":90,"a2":188,"c":8,"n":4,"t":0,"s":3},{"a1":130,"a2":233,"c":8,"n":8,"t":3},{"a1":152,"a2":227,"a3":294,"c":7,"n":7,"t":0,"s":2}]
["[\"9\"]","[\"2\"]","[\"10\",\"-3\",\"42\"]","3","[\"35\",\"18\",\"8\",\"1\"]","[\"21\",\"34\",\"9\",\"14\"]","[\"8\"]","[\"84\"]","[\"53\",\"127\"]",[1],["103","77","103"],[4]]