Lớp 7 - Kiểm tra tháng 9

Các phép tính với phân số, số đo góc, vuông góc song song

00:00

Điểm cao:

Chu Công Đức
10 điểm
The First
10 điểm
Phan Tấn Dũng
10 điểm
Hoàng Minh Sang
10 điểm
ミ★๖ۣۜSáтт✟๖ۣۜTɦủη★彡
10 điểm

Có 386 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.ts=3;p.ms=7;p.k=-3;\"}","{\"js\":\"p.a=3;p.b=2;\",\"order\":[1,0,3,2]}","{\"js\":\"p.m=[3,6,8];p.t=[4,5,3];p.k=[-3,-2];\"}",{"a":-30,"b":7,"c":4,"d":5},"{\"js\":\"p.t1=5;p.m1=3;p.t2=5;p.m2=6;p.t3=7;p.m3=6;p.t4=5;p.m4=4;\"}","{\"js\":\"p.t1=1;p.m1=3;p.t2=5;p.m2=7;p.t3=3;p.m3=4;p.t4=6;p.m4=5;\"}","{\"js\":\"p.a=4;p.b=7;p.c=1;p.d=7;p.k=3;\"}","{\"js\":\"p.a=68;\"}","{\"js\":\"p.a=48;\"}",{"a1":144,"a2":210,"c":0,"n":5,"t":1,"s":2},{"a1":147,"a2":194,"c":3,"n":7,"t":3},{"a1":169,"a2":228,"a3":297,"c":3,"n":2,"t":1,"s":1}]
["[\"-21\"]","[\"2\"]","[\"32\",\"-20\",\"9\"]","1078","[\"6\",\"5\",\"12\",\"1\"]","[\"21\",\"-8\",\"20\",\"9\"]","[\"25\"]","[\"68\"]","[\"132\",\"48\"]",[0],["47","133","47"],[3]]