Lớp 7 - Kiểm tra tháng 9

Các phép tính với phân số, số đo góc, vuông góc song song

00:00

Điểm cao:

Chu Công Đức
10 điểm
The First
10 điểm
Phan Tấn Dũng
10 điểm
Hoàng Minh Sang
10 điểm
ミ★๖ۣۜSáтт✟๖ۣۜTɦủη★彡
10 điểm

Có 386 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.ts=4;p.ms=9;p.k=4;\"}","{\"js\":\"p.a=3;p.b=2;\",\"order\":[1,2,3,0]}","{\"js\":\"p.m=[4,5,2];p.t=[5,4,3];p.k=[-5,2];\"}",{"a":-19,"b":4,"c":27,"d":16},"{\"js\":\"p.t1=5;p.m1=4;p.t2=3;p.m2=5;p.t3=3;p.m3=4;p.t4=4;p.m4=9;\"}","{\"js\":\"p.t1=3;p.m1=5;p.t2=5;p.m2=2;p.t3=7;p.m3=5;p.t4=7;p.m4=8;\"}","{\"js\":\"p.a=4;p.b=1;p.c=-9;p.d=2;p.k=5;\"}","{\"js\":\"p.a=66;\"}","{\"js\":\"p.a=154;\"}",{"a1":103,"a2":172,"c":6,"n":3,"t":0,"s":2},{"a1":154,"a2":206,"c":6,"n":6,"t":3},{"a1":105,"a2":168,"a3":255,"c":7,"n":3,"t":0,"s":2}]
["[\"36\"]","[\"2\"]","[\"25\",\"-16\",\"30\"]","49","[\"20\",\"13\",\"36\",\"-11\"]","[\"10\",\"-19\",\"40\",\"-21\"]","[\"-7\"]","[\"66\"]","[\"26\",\"154\"]",[0],["52","128","52"],[4]]