Lớp 7 - Kiểm tra tháng 9

Các phép tính với phân số, số đo góc, vuông góc song song

00:00

Điểm cao:

Chu Công Đức
10 điểm
The First
10 điểm
Phan Tấn Dũng
10 điểm
Hoàng Minh Sang
10 điểm
ミ★๖ۣۜSáтт✟๖ۣۜTɦủη★彡
10 điểm

Có 386 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.ts=-4;p.ms=3;p.k=4;\"}","{\"js\":\"p.a=3;p.b=2;\",\"order\":[2,1,3,0]}","{\"js\":\"p.m=[10,5,2];p.t=[3,3,7];p.k=[-4,-2];\"}",{"a":-27,"b":11,"c":13,"d":9},"{\"js\":\"p.t1=6;p.m1=7;p.t2=4;p.m2=5;p.t3=5;p.m3=4;p.t4=4;p.m4=3;\"}","{\"js\":\"p.t1=3;p.m1=8;p.t2=5;p.m2=6;p.t3=5;p.m3=4;p.t4=7;p.m4=2;\"}","{\"js\":\"p.a=4;p.b=3;p.c=-7;p.d=9;p.k=2;\"}","{\"js\":\"p.a=131;\"}","{\"js\":\"p.a=55;\"}",{"a1":176,"a2":256,"c":9,"n":0,"t":0,"s":3},{"a1":151,"a2":216,"c":2,"n":2,"t":3},{"a1":147,"a2":226,"a3":297,"c":8,"n":6,"t":1,"s":2}]
["[\"12\"]","[\"2\"]","[\"3\",\"-6\",\"35\"]","4","[\"35\",\"2\",\"12\",\"1\"]","[\"24\",\"-11\",\"4\",\"9\"]","[\"5\"]","[\"131\"]","[\"125\",\"55\"]",[1],["65","115","65"],[4]]