Lớp 7 - Kiểm tra tháng 9

Các phép tính với phân số, số đo góc, vuông góc song song

00:00

Điểm cao:

Chu Công Đức
10 điểm
The First
10 điểm
Phan Tấn Dũng
10 điểm
Hoàng Minh Sang
10 điểm
ミ★๖ۣۜSáтт✟๖ۣۜTɦủη★彡
10 điểm

Có 386 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.ts=9;p.ms=5;p.k=3;\"}","{\"js\":\"p.a=3;p.b=5;\",\"order\":[2,3,0,1]}","{\"js\":\"p.m=[6,8,3];p.t=[5,3,4];p.k=[3,4];\"}",{"a":-7,"b":12,"c":6,"d":13},"{\"js\":\"p.t1=2;p.m1=7;p.t2=5;p.m2=9;p.t3=5;p.m3=2;p.t4=5;p.m4=6;\"}","{\"js\":\"p.t1=9;p.m1=7;p.t2=5;p.m2=4;p.t3=6;p.m3=5;p.t4=5;p.m4=6;\"}","{\"js\":\"p.a=3;p.b=4;p.c=-7;p.d=2;p.k=3;\"}","{\"js\":\"p.a=163;\"}","{\"js\":\"p.a=67;\"}",{"a1":150,"a2":261,"c":4,"n":1,"t":1,"s":2},{"a1":161,"a2":227,"c":2,"n":7,"t":3},{"a1":142,"a2":182,"a3":228,"c":5,"n":6,"t":0,"s":1}]
["[\"15\"]","[\"2\"]","[\"20\",\"-9\",\"32\"]","0","[\"63\",\"-17\",\"3\",\"-5\"]","[\"28\",\"1\",\"30\",\"-11\"]","[\"1\"]","[\"163\"]","[\"113\",\"67\"]",[0],["66","114","66"],[3]]