Lớp 7 - Kiểm tra tháng 9

Các phép tính với phân số, số đo góc, vuông góc song song

00:00

Điểm cao:

Chu Công Đức
10 điểm
The First
10 điểm
Phan Tấn Dũng
10 điểm
Hoàng Minh Sang
10 điểm
ミ★๖ۣۜSáтт✟๖ۣۜTɦủη★彡
10 điểm

Có 386 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.ts=4;p.ms=7;p.k=4;\"}","{\"js\":\"p.a=2;p.b=5;\",\"order\":[3,0,2,1]}","{\"js\":\"p.m=[3,4,6];p.t=[7,1,5];p.k=[-5,3];\"}",{"a":-21,"b":17,"c":4,"d":9},"{\"js\":\"p.t1=3;p.m1=4;p.t2=9;p.m2=8;p.t3=4;p.m3=7;p.t4=4;p.m4=9;\"}","{\"js\":\"p.t1=8;p.m1=5;p.t2=3;p.m2=7;p.t3=2;p.m3=3;p.t4=5;p.m4=8;\"}","{\"js\":\"p.a=4;p.b=-3;p.c=7;p.d=4;p.k=5;\"}","{\"js\":\"p.a=117;\"}","{\"js\":\"p.a=139;\"}",{"a1":91,"a2":205,"c":8,"n":5,"t":0,"s":1},{"a1":155,"a2":251,"c":1,"n":6,"t":3},{"a1":152,"a2":187,"a3":265,"c":3,"n":9,"t":1,"s":3}]
["[\"28\"]","[\"2\"]","[\"28\",\"-3\",\"10\"]","258","[\"8\",\"-3\",\"63\",\"-8\"]","[\"35\",\"41\",\"24\",\"-1\"]","[\"-5\"]","[\"117\"]","[\"41\",\"139\"]",[2],["96","84","96"],[0]]