Lớp 7 - Kiểm tra tháng 9

Các phép tính với phân số, số đo góc, vuông góc song song

00:00

Điểm cao:

Chu Công Đức
10 điểm
The First
10 điểm
Phan Tấn Dũng
10 điểm
Hoàng Minh Sang
10 điểm
🖤๖²⁴ʱ๖ۣۜLệ༉🖤✰ℓøŋεℓү🖤tεαɱ✰
10 điểm

Có 384 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.ts=-7;p.ms=2;p.k=-2;\"}","{\"js\":\"p.a=2;p.b=5;\",\"order\":[0,2,3,1]}","{\"js\":\"p.m=[6,3,8];p.t=[7,5,5];p.k=[3,-4];\"}",{"a":-18,"b":13,"c":13,"d":7},"{\"js\":\"p.t1=2;p.m1=9;p.t2=5;p.m2=8;p.t3=5;p.m3=8;p.t4=7;p.m4=5;\"}","{\"js\":\"p.t1=9;p.m1=7;p.t2=5;p.m2=2;p.t3=8;p.m3=3;p.t4=2;p.m4=7;\"}","{\"js\":\"p.a=4;p.b=-9;p.c=-7;p.d=8;p.k=5;\"}","{\"js\":\"p.a=87;\"}","{\"js\":\"p.a=42;\"}",{"a1":125,"a2":257,"c":6,"n":7,"t":0,"s":0},{"a1":115,"a2":228,"c":8,"n":1,"t":3},{"a1":92,"a2":171,"a3":234,"c":3,"n":1,"t":1,"s":5}]
["[\"-4\"]","[\"2\"]","[\"28\",\"-40\",\"15\"]","3","[\"72\",\"-29\",\"40\",\"31\"]","[\"14\",\"-17\",\"21\",\"-50\"]","[\"-79\"]","[\"87\"]","[\"138\",\"42\"]",[1],["113","67","113"],[2]]