Lớp 7 - Kiểm tra tháng 9

Các phép tính với phân số, số đo góc, vuông góc song song

00:00

Điểm cao:

Chu Công Đức
10 điểm
The First
10 điểm
Phan Tấn Dũng
10 điểm
Hoàng Minh Sang
10 điểm
ミ★๖ۣۜSáтт✟๖ۣۜTɦủη★彡
10 điểm

Có 386 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.ts=-3;p.ms=8;p.k=-4;\"}","{\"js\":\"p.a=5;p.b=3;\",\"order\":[1,0,3,2]}","{\"js\":\"p.m=[8,3,6];p.t=[7,4,7];p.k=[-4,2];\"}",{"a":-30,"b":11,"c":18,"d":17},"{\"js\":\"p.t1=2;p.m1=3;p.t2=6;p.m2=5;p.t3=5;p.m3=6;p.t4=8;p.m4=3;\"}","{\"js\":\"p.t1=5;p.m1=8;p.t2=4;p.m2=5;p.t3=9;p.m3=8;p.t4=4;p.m4=3;\"}","{\"js\":\"p.a=2;p.b=-5;p.c=-1;p.d=7;p.k=3;\"}","{\"js\":\"p.a=83;\"}","{\"js\":\"p.a=67;\"}",{"a1":136,"a2":200,"c":8,"n":9,"t":0,"s":1},{"a1":121,"a2":215,"c":8,"n":8,"t":3},{"a1":91,"a2":177,"a3":232,"c":3,"n":1,"t":1,"s":3}]
["[\"-32\"]","[\"2\"]","[\"21\",\"-32\",\"28\"]","2","[\"15\",\"-8\",\"6\",\"11\"]","[\"40\",\"-7\",\"24\",\"5\"]","[\"-18\"]","[\"83\"]","[\"113\",\"67\"]",[2],["94","86","94"],[0]]