Lớp 7 - Kiểm tra tháng 9

Các phép tính với phân số, số đo góc, vuông góc song song

00:00

Điểm cao:

Chu Công Đức
10 điểm
The First
10 điểm
Phan Tấn Dũng
10 điểm
Hoàng Minh Sang
10 điểm
🖤๖²⁴ʱ๖ۣۜLệ༉🖤✰ℓøŋεℓү🖤tεαɱ✰
10 điểm

Có 384 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.ts=4;p.ms=7;p.k=4;\"}","{\"js\":\"p.a=3;p.b=5;\",\"order\":[2,0,3,1]}","{\"js\":\"p.m=[3,6,4];p.t=[8,7,7];p.k=[4,2];\"}",{"a":-19,"b":16,"c":15,"d":19},"{\"js\":\"p.t1=2;p.m1=7;p.t2=3;p.m2=4;p.t3=6;p.m3=5;p.t4=8;p.m4=7;\"}","{\"js\":\"p.t1=4;p.m1=5;p.t2=5;p.m2=6;p.t3=3;p.m3=7;p.t4=5;p.m4=3;\"}","{\"js\":\"p.a=4;p.b=-5;p.c=-5;p.d=4;p.k=3;\"}","{\"js\":\"p.a=73;\"}","{\"js\":\"p.a=123;\"}",{"a1":123,"a2":243,"c":8,"n":9,"t":0,"s":2},{"a1":142,"a2":192,"c":6,"n":6,"t":3},{"a1":131,"a2":171,"a3":234,"c":1,"n":4,"t":0,"s":2}]
["[\"28\"]","[\"2\"]","[\"32\",\"-14\",\"21\"]","1","[\"28\",\"-13\",\"35\",\"-2\"]","[\"30\",\"-1\",\"21\",\"26\"]","[\"-15\"]","[\"73\"]","[\"57\",\"123\"]",[0],["50","130","50"],[4]]