Lớp 7 - Kiểm tra tháng 9

Các phép tính với phân số, số đo góc, vuông góc song song

00:00

Điểm cao:

Chu Công Đức
10 điểm
The First
10 điểm
Phan Tấn Dũng
10 điểm
Hoàng Minh Sang
10 điểm
ミ★๖ۣۜSáтт✟๖ۣۜTɦủη★彡
10 điểm

Có 386 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.ts=5;p.ms=8;p.k=4;\"}","{\"js\":\"p.a=2;p.b=3;\",\"order\":[2,3,1,0]}","{\"js\":\"p.m=[3,8,6];p.t=[5,7,1];p.k=[-4,3];\"}",{"a":-22,"b":15,"c":9,"d":5},"{\"js\":\"p.t1=5;p.m1=6;p.t2=5;p.m2=9;p.t3=7;p.m3=4;p.t4=7;p.m4=6;\"}","{\"js\":\"p.t1=1;p.m1=8;p.t2=5;p.m2=4;p.t3=7;p.m3=9;p.t4=1;p.m4=8;\"}","{\"js\":\"p.a=2;p.b=9;p.c=-5;p.d=5;p.k=4;\"}","{\"js\":\"p.a=170;\"}","{\"js\":\"p.a=143;\"}",{"a1":128,"a2":194,"c":2,"n":9,"t":1,"s":0},{"a1":131,"a2":242,"c":4,"n":3,"t":3},{"a1":156,"a2":220,"a3":300,"c":0,"n":4,"t":1,"s":4}]
["[\"32\"]","[\"2\"]","[\"40\",\"-21\",\"4\"]","50","[\"18\",\"5\",\"12\",\"-7\"]","[\"8\",\"-9\",\"72\",\"-47\"]","[\"4\"]","[\"170\"]","[\"37\",\"143\"]",[1],["111","69","111"],[1]]