Lớp 7 - Kiểm tra tháng 9

Các phép tính với phân số, số đo góc, vuông góc song song

00:00

Điểm cao:

Chu Công Đức
10 điểm
The First
10 điểm
Phan Tấn Dũng
10 điểm
Hoàng Minh Sang
10 điểm
ミ★๖ۣۜSáтт✟๖ۣۜTɦủη★彡
10 điểm

Có 386 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.ts=7;p.ms=8;p.k=-2;\"}","{\"js\":\"p.a=3;p.b=5;\",\"order\":[2,3,0,1]}","{\"js\":\"p.m=[6,3,4];p.t=[5,7,5];p.k=[3,-2];\"}",{"a":-24,"b":5,"c":4,"d":9},"{\"js\":\"p.t1=5;p.m1=4;p.t2=1;p.m2=6;p.t3=3;p.m3=8;p.t4=7;p.m4=6;\"}","{\"js\":\"p.t1=7;p.m1=3;p.t2=7;p.m2=9;p.t3=3;p.m3=4;p.t4=5;p.m4=7;\"}","{\"js\":\"p.a=5;p.b=8;p.c=-7;p.d=7;p.k=2;\"}","{\"js\":\"p.a=135;\"}","{\"js\":\"p.a=141;\"}",{"a1":133,"a2":206,"c":7,"n":5,"t":0,"s":1},{"a1":151,"a2":224,"c":8,"n":7,"t":3},{"a1":161,"a2":235,"a3":276,"c":0,"n":7,"t":1,"s":5}]
["[\"-16\"]","[\"2\"]","[\"10\",\"-28\",\"15\"]","226","[\"12\",\"13\",\"24\",\"19\"]","[\"9\",\"14\",\"28\",\"-1\"]","[\"7\"]","[\"135\"]","[\"39\",\"141\"]",[2],["73","107","73"],[2]]