Lớp 7 - Kiểm tra tháng 9

Các phép tính với phân số, số đo góc, vuông góc song song

00:00

Điểm cao:

Chu Công Đức
10 điểm
The First
10 điểm
Phan Tấn Dũng
10 điểm
Hoàng Minh Sang
10 điểm
Pé Cam ( Cool girls team )
10 điểm

Có 384 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.ts=8;p.ms=5;p.k=-4;\"}","{\"js\":\"p.a=3;p.b=5;\",\"order\":[0,1,3,2]}","{\"js\":\"p.m=[4,3,6];p.t=[3,5,1];p.k=[-5,-4];\"}",{"a":-3,"b":4,"c":24,"d":17},"{\"js\":\"p.t1=5;p.m1=6;p.t2=1;p.m2=8;p.t3=5;p.m3=6;p.t4=1;p.m4=7;\"}","{\"js\":\"p.t1=7;p.m1=4;p.t2=4;p.m2=3;p.t3=1;p.m3=6;p.t4=7;p.m4=4;\"}","{\"js\":\"p.a=4;p.b=5;p.c=3;p.d=7;p.k=2;\"}","{\"js\":\"p.a=116;\"}","{\"js\":\"p.a=41;\"}",{"a1":104,"a2":182,"c":5,"n":10,"t":0,"s":1},{"a1":132,"a2":262,"c":6,"n":6,"t":3},{"a1":148,"a2":234,"a3":268,"c":4,"n":7,"t":1,"s":4}]
["[\"-20\"]","[\"2\"]","[\"9\",\"-20\",\"2\"]","2","[\"24\",\"17\",\"42\",\"-29\"]","[\"12\",\"5\",\"12\",\"19\"]","[\"19\"]","[\"116\"]","[\"139\",\"41\"]",[2],["130","50","130"],[1]]