Lớp 7 - Kiểm tra tháng 9

Các phép tính với phân số, số đo góc, vuông góc song song

00:00

Điểm cao:

Chu Công Đức
10 điểm
The First
10 điểm
Phan Tấn Dũng
10 điểm
Hoàng Minh Sang
10 điểm
ミ★๖ۣۜSáтт✟๖ۣۜTɦủη★彡
10 điểm

Có 386 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.ts=7;p.ms=3;p.k=-5;\"}","{\"js\":\"p.a=3;p.b=2;\",\"order\":[1,0,3,2]}","{\"js\":\"p.m=[10,5,2];p.t=[9,6,1];p.k=[-4,2];\"}",{"a":-10,"b":11,"c":24,"d":5},"{\"js\":\"p.t1=6;p.m1=7;p.t2=8;p.m2=3;p.t3=7;p.m3=2;p.t4=6;p.m4=7;\"}","{\"js\":\"p.t1=4;p.m1=3;p.t2=5;p.m2=2;p.t3=1;p.m3=7;p.t4=7;p.m4=4;\"}","{\"js\":\"p.a=3;p.b=5;p.c=-2;p.d=7;p.k=3;\"}","{\"js\":\"p.a=93;\"}","{\"js\":\"p.a=43;\"}",{"a1":145,"a2":203,"c":6,"n":9,"t":1,"s":1},{"a1":131,"a2":207,"c":6,"n":5,"t":3},{"a1":174,"a2":252,"a3":312,"c":5,"n":4,"t":1,"s":3}]
["[\"-15\"]","[\"2\"]","[\"9\",\"-12\",\"5\"]","5","[\"21\",\"-38\",\"14\",\"-37\"]","[\"6\",\"-7\",\"28\",\"45\"]","[\"11\"]","[\"93\"]","[\"137\",\"43\"]",[2],["76","104","76"],[0]]