Lớp 7 - Kiểm tra tháng 9

Các phép tính với phân số, số đo góc, vuông góc song song

00:00

Điểm cao:

Chu Công Đức
10 điểm
The First
10 điểm
Phan Tấn Dũng
10 điểm
Hoàng Minh Sang
10 điểm
🖤๖²⁴ʱ๖ۣۜLệ༉🖤✰ℓøŋεℓү🖤tεαɱ✰
10 điểm

Có 384 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.ts=-7;p.ms=8;p.k=5;\"}","{\"js\":\"p.a=3;p.b=2;\",\"order\":[2,3,0,1]}","{\"js\":\"p.m=[4,2,6];p.t=[3,3,5];p.k=[-5,-2];\"}",{"a":-23,"b":7,"c":23,"d":9},"{\"js\":\"p.t1=1;p.m1=6;p.t2=1;p.m2=2;p.t3=3;p.m3=5;p.t4=5;p.m4=3;\"}","{\"js\":\"p.t1=4;p.m1=5;p.t2=1;p.m2=7;p.t3=2;p.m3=7;p.t4=4;p.m4=3;\"}","{\"js\":\"p.a=4;p.b=5;p.c=-7;p.d=7;p.k=4;\"}","{\"js\":\"p.a=156;\"}","{\"js\":\"p.a=74;\"}",{"a1":116,"a2":176,"c":7,"n":5,"t":1,"s":2},{"a1":105,"a2":178,"c":5,"n":7,"t":3},{"a1":153,"a2":239,"a3":279,"c":7,"n":9,"t":0,"s":5}]
["[\"40\"]","[\"2\"]","[\"9\",\"-18\",\"10\"]","15","[\"3\",\"-1\",\"15\",\"16\"]","[\"35\",\"23\",\"21\",\"22\"]","[\"1\"]","[\"156\"]","[\"106\",\"74\"]",[0],["73","107","73"],[2]]