Lớp 7 - Kiểm tra tháng 9

Các phép tính với phân số, số đo góc, vuông góc song song

00:00

Điểm cao:

Chu Công Đức
10 điểm
The First
10 điểm
Phan Tấn Dũng
10 điểm
Hoàng Minh Sang
10 điểm
Pé Cam ( Cool girls team )
10 điểm

Có 384 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.ts=2;p.ms=5;p.k=2;\"}","{\"js\":\"p.a=5;p.b=3;\",\"order\":[2,0,1,3]}","{\"js\":\"p.m=[6,4,3];p.t=[5,5,4];p.k=[-4,5];\"}",{"a":-10,"b":7,"c":10,"d":9},"{\"js\":\"p.t1=8;p.m1=9;p.t2=1;p.m2=6;p.t3=3;p.m3=4;p.t4=1;p.m4=9;\"}","{\"js\":\"p.t1=4;p.m1=3;p.t2=4;p.m2=7;p.t3=3;p.m3=7;p.t4=5;p.m4=6;\"}","{\"js\":\"p.a=4;p.b=5;p.c=1;p.d=9;p.k=4;\"}","{\"js\":\"p.a=79;\"}","{\"js\":\"p.a=45;\"}",{"a1":155,"a2":263,"c":6,"n":8,"t":0,"s":3},{"a1":118,"a2":233,"c":5,"n":2,"t":3},{"a1":112,"a2":164,"a3":203,"c":0,"n":6,"t":1,"s":2}]
["[\"10\"]","[\"2\"]","[\"10\",\"-15\",\"16\"]","3","[\"18\",\"13\",\"36\",\"-23\"]","[\"21\",\"16\",\"42\",\"17\"]","[\"23\"]","[\"79\"]","[\"135\",\"45\"]",[1],["115","65","115"],[4]]