Lớp 7 - Kiểm tra tháng 9

Các phép tính với phân số, số đo góc, vuông góc song song

00:00

Điểm cao:

Chu Công Đức
10 điểm
The First
10 điểm
Phan Tấn Dũng
10 điểm
Hoàng Minh Sang
10 điểm
Pé Cam ( Cool girls team )
10 điểm

Có 384 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.ts=4;p.ms=5;p.k=4;\"}","{\"js\":\"p.a=5;p.b=2;\",\"order\":[1,0,2,3]}","{\"js\":\"p.m=[3,6,8];p.t=[8,1,5];p.k=[2,4];\"}",{"a":-19,"b":10,"c":18,"d":13},"{\"js\":\"p.t1=7;p.m1=5;p.t2=1;p.m2=6;p.t3=1;p.m3=5;p.t4=4;p.m4=9;\"}","{\"js\":\"p.t1=1;p.m1=6;p.t2=1;p.m2=8;p.t3=4;p.m3=7;p.t4=5;p.m4=8;\"}","{\"js\":\"p.a=3;p.b=-1;p.c=7;p.d=3;p.k=2;\"}","{\"js\":\"p.a=134;\"}","{\"js\":\"p.a=122;\"}",{"a1":122,"a2":252,"c":1,"n":10,"t":1,"s":2},{"a1":134,"a2":267,"c":7,"n":8,"t":3},{"a1":150,"a2":195,"a3":227,"c":0,"n":1,"t":0,"s":1}]
["[\"20\"]","[\"2\"]","[\"64\",\"-4\",\"15\"]","3","[\"30\",\"37\",\"45\",\"11\"]","[\"24\",\"1\",\"56\",\"3\"]","[\"4\"]","[\"134\"]","[\"58\",\"122\"]",[0],["133","47","133"],[3]]