Lớp 7 - Kiểm tra tháng 9

Các phép tính với phân số, số đo góc, vuông góc song song

00:00

Điểm cao:

Chu Công Đức
10 điểm
The First
10 điểm
Phan Tấn Dũng
10 điểm
Hoàng Minh Sang
10 điểm
Pé Cam ( Cool girls team )
10 điểm

Có 384 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.ts=-2;p.ms=3;p.k=-4;\"}","{\"js\":\"p.a=2;p.b=3;\",\"order\":[1,2,0,3]}","{\"js\":\"p.m=[6,3,8];p.t=[5,7,9];p.k=[4,-3];\"}",{"a":-8,"b":19,"c":17,"d":4},"{\"js\":\"p.t1=1;p.m1=4;p.t2=1;p.m2=7;p.t3=4;p.m3=3;p.t4=3;p.m4=8;\"}","{\"js\":\"p.t1=1;p.m1=8;p.t2=3;p.m2=7;p.t3=5;p.m3=2;p.t4=8;p.m4=3;\"}","{\"js\":\"p.a=4;p.b=-3;p.c=5;p.d=7;p.k=3;\"}","{\"js\":\"p.a=135;\"}","{\"js\":\"p.a=57;\"}",{"a1":111,"a2":176,"c":8,"n":7,"t":1,"s":2},{"a1":99,"a2":151,"c":9,"n":1,"t":3},{"a1":149,"a2":206,"a3":254,"c":1,"n":7,"t":0,"s":5}]
["[\"-12\"]","[\"2\"]","[\"20\",\"-56\",\"27\"]","5","[\"28\",\"3\",\"24\",\"-23\"]","[\"56\",\"-17\",\"6\",\"1\"]","[\"-4\"]","[\"135\"]","[\"123\",\"57\"]",[0],["52","128","52"],[2]]