Lớp 7 - Kiểm tra tháng 9

Các phép tính với phân số, số đo góc, vuông góc song song

00:00

Điểm cao:

Chu Công Đức
10 điểm
The First
10 điểm
Phan Tấn Dũng
10 điểm
Hoàng Minh Sang
10 điểm
Pé Cam ( Cool girls team )
10 điểm

Có 384 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.ts=5;p.ms=6;p.k=-3;\"}","{\"js\":\"p.a=5;p.b=2;\",\"order\":[1,0,3,2]}","{\"js\":\"p.m=[5,2,10];p.t=[1,3,7];p.k=[-5,-3];\"}",{"a":-18,"b":13,"c":28,"d":17},"{\"js\":\"p.t1=8;p.m1=7;p.t2=3;p.m2=8;p.t3=1;p.m3=5;p.t4=2;p.m4=7;\"}","{\"js\":\"p.t1=7;p.m1=4;p.t2=3;p.m2=5;p.t3=7;p.m3=6;p.t4=7;p.m4=4;\"}","{\"js\":\"p.a=5;p.b=2;p.c=3;p.d=7;p.k=2;\"}","{\"js\":\"p.a=78;\"}","{\"js\":\"p.a=126;\"}",{"a1":108,"a2":242,"c":4,"n":10,"t":0,"s":1},{"a1":173,"a2":254,"c":9,"n":3,"t":3},{"a1":158,"a2":233,"a3":272,"c":1,"n":7,"t":1,"s":1}]
["[\"-18\"]","[\"2\"]","[\"2\",\"-15\",\"7\"]","3","[\"56\",\"43\",\"35\",\"3\"]","[\"20\",\"23\",\"12\",\"7\"]","[\"17\"]","[\"78\"]","[\"54\",\"126\"]",[2],["81","99","81"],[3]]