Lớp 7 - Kiểm tra tháng 9

Các phép tính với phân số, số đo góc, vuông góc song song

00:00

Điểm cao:

Chu Công Đức
10 điểm
The First
10 điểm
Phan Tấn Dũng
10 điểm
Hoàng Minh Sang
10 điểm
ミ★๖ۣۜSáтт✟๖ۣۜTɦủη★彡
10 điểm

Có 386 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.ts=9;p.ms=7;p.k=4;\"}","{\"js\":\"p.a=2;p.b=5;\",\"order\":[3,0,2,1]}","{\"js\":\"p.m=[2,5,4];p.t=[7,8,9];p.k=[3,-5];\"}",{"a":-2,"b":11,"c":4,"d":11},"{\"js\":\"p.t1=7;p.m1=2;p.t2=5;p.m2=6;p.t3=8;p.m3=7;p.t4=1;p.m4=8;\"}","{\"js\":\"p.t1=1;p.m1=6;p.t2=2;p.m2=5;p.t3=9;p.m3=7;p.t4=2;p.m4=5;\"}","{\"js\":\"p.a=4;p.b=-3;p.c=7;p.d=5;p.k=4;\"}","{\"js\":\"p.a=75;\"}","{\"js\":\"p.a=84;\"}",{"a1":117,"a2":175,"c":6,"n":2,"t":0,"s":2},{"a1":119,"a2":222,"c":10,"n":1,"t":3},{"a1":104,"a2":178,"a3":246,"c":7,"n":6,"t":1,"s":5}]
["[\"28\"]","[\"2\"]","[\"70\",\"-32\",\"45\"]","5","[\"3\",\"8\",\"56\",\"-57\"]","[\"30\",\"-7\",\"35\",\"-31\"]","[\"-2\"]","[\"75\"]","[\"96\",\"84\"]",[0],["103","77","103"],[2]]