Lớp 7 - Kiểm tra tháng 9

Các phép tính với phân số, số đo góc, vuông góc song song

00:00

Điểm cao:

Chu Công Đức
10 điểm
The First
10 điểm
Phan Tấn Dũng
10 điểm
Hoàng Minh Sang
10 điểm
ミ★๖ۣۜSáтт✟๖ۣۜTɦủη★彡
10 điểm

Có 386 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.ts=7;p.ms=6;p.k=3;\"}","{\"js\":\"p.a=3;p.b=2;\",\"order\":[3,0,2,1]}","{\"js\":\"p.m=[6,3,4];p.t=[5,5,3];p.k=[-4,3];\"}",{"a":-12,"b":17,"c":16,"d":3},"{\"js\":\"p.t1=5;p.m1=8;p.t2=8;p.m2=7;p.t3=7;p.m3=9;p.t4=3;p.m4=8;\"}","{\"js\":\"p.t1=8;p.m1=7;p.t2=7;p.m2=3;p.t3=3;p.m3=8;p.t4=4;p.m4=9;\"}","{\"js\":\"p.a=2;p.b=-3;p.c=-5;p.d=5;p.k=4;\"}","{\"js\":\"p.a=79;\"}","{\"js\":\"p.a=66;\"}",{"a1":154,"a2":210,"c":5,"n":8,"t":1,"s":0},{"a1":97,"a2":212,"c":9,"n":2,"t":3},{"a1":137,"a2":173,"a3":241,"c":8,"n":9,"t":1,"s":3}]
["[\"18\"]","[\"2\"]","[\"10\",\"-20\",\"9\"]","5","[\"56\",\"-29\",\"72\",\"-29\"]","[\"21\",\"-25\",\"72\",\"5\"]","[\"-2\"]","[\"79\"]","[\"114\",\"66\"]",[1],["115","65","115"],[0]]