Lớp 7 - Kiểm tra tháng 9

Các phép tính với phân số, số đo góc, vuông góc song song

00:00

Điểm cao:

Chu Công Đức
10 điểm
The First
10 điểm
Phan Tấn Dũng
10 điểm
Hoàng Minh Sang
10 điểm
🖤๖²⁴ʱ๖ۣۜLệ༉🖤✰ℓøŋεℓү🖤tεαɱ✰
10 điểm

Có 384 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.ts=-3;p.ms=5;p.k=-2;\"}","{\"js\":\"p.a=3;p.b=2;\",\"order\":[1,0,3,2]}","{\"js\":\"p.m=[2,5,10];p.t=[3,3,7];p.k=[-4,5];\"}",{"a":-6,"b":13,"c":9,"d":7},"{\"js\":\"p.t1=4;p.m1=7;p.t2=3;p.m2=4;p.t3=5;p.m3=4;p.t4=9;p.m4=5;\"}","{\"js\":\"p.t1=3;p.m1=4;p.t2=7;p.m2=6;p.t3=1;p.m3=2;p.t4=6;p.m4=5;\"}","{\"js\":\"p.a=4;p.b=-5;p.c=-1;p.d=2;p.k=3;\"}","{\"js\":\"p.a=81;\"}","{\"js\":\"p.a=113;\"}",{"a1":163,"a2":242,"c":2,"n":3,"t":0,"s":0},{"a1":93,"a2":174,"c":6,"n":3,"t":3},{"a1":167,"a2":237,"a3":299,"c":1,"n":5,"t":0,"s":0}]
["[\"-10\"]","[\"2\"]","[\"15\",\"-6\",\"7\"]","2","[\"28\",\"-5\",\"20\",\"11\"]","[\"12\",\"-5\",\"10\",\"7\"]","[\"-11\"]","[\"81\"]","[\"67\",\"113\"]",[1],["81","99","81"],[2]]