Lớp 7 - Kiểm tra tháng 9

Các phép tính với phân số, số đo góc, vuông góc song song

00:00

Điểm cao:

Chu Công Đức
10 điểm
The First
10 điểm
Phan Tấn Dũng
10 điểm
Hoàng Minh Sang
10 điểm
🖤๖²⁴ʱ๖ۣۜLệ༉🖤✰ℓøŋεℓү🖤tεαɱ✰
10 điểm

Có 384 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.ts=2;p.ms=7;p.k=5;\"}","{\"js\":\"p.a=2;p.b=3;\",\"order\":[3,1,0,2]}","{\"js\":\"p.m=[6,4,3];p.t=[1,5,4];p.k=[5,-3];\"}",{"a":-7,"b":18,"c":16,"d":17},"{\"js\":\"p.t1=1;p.m1=3;p.t2=2;p.m2=5;p.t3=6;p.m3=5;p.t4=3;p.m4=8;\"}","{\"js\":\"p.t1=2;p.m1=5;p.t2=5;p.m2=2;p.t3=5;p.m3=3;p.t4=3;p.m4=7;\"}","{\"js\":\"p.a=3;p.b=-5;p.c=4;p.d=5;p.k=3;\"}","{\"js\":\"p.a=86;\"}","{\"js\":\"p.a=113;\"}",{"a1":153,"a2":256,"c":0,"n":4,"t":1,"s":1},{"a1":105,"a2":187,"c":7,"n":2,"t":3},{"a1":109,"a2":196,"a3":241,"c":6,"n":1,"t":0,"s":5}]
["[\"35\"]","[\"2\"]","[\"2\",\"-15\",\"16\"]","0","[\"15\",\"-1\",\"40\",\"-33\"]","[\"10\",\"-21\",\"21\",\"-26\"]","[\"-7\"]","[\"86\"]","[\"67\",\"113\"]",[2],["82","98","82"],[2]]