Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Lớp 7 - Kiểm tra tháng 9

Các phép tính với phân số, số đo góc, vuông góc song song

00:00

Điểm cao:

Son Gohan
10 điểm
Thái Nguyễn Nhật Anh
10 điểm
Nguyễn Đăng Quân
10 điểm
Chu Công Đức
10 điểm
Vương Bảo Châu
10 điểm

Có 1009 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.ts=-3;p.ms=5;p.k=-4;\"}","{\"js\":\"p.a=5;p.b=2;\",\"order\":[1,3,0,2]}","{\"js\":\"p.m=[4,2,6];p.t=[9,3,5];p.k=[-4,2];\"}",{"a":-6,"b":13,"c":22,"d":7},"{\"js\":\"p.t1=5;p.m1=2;p.t2=6;p.m2=5;p.t3=7;p.m3=6;p.t4=7;p.m4=3;\"}","{\"js\":\"p.t1=5;p.m1=7;p.t2=5;p.m2=6;p.t3=5;p.m3=6;p.t4=1;p.m4=2;\"}","{\"js\":\"p.a=4;p.b=5;p.c=9;p.d=7;p.k=4;\"}","{\"js\":\"p.a=78;\"}","{\"js\":\"p.a=112;\"}",{"a1":116,"a2":172,"c":6,"n":3,"t":1,"s":3},{"a1":157,"a2":283,"c":2,"n":2,"t":3},{"a1":112,"a2":180,"a3":261,"c":1,"n":2,"t":0,"s":4}]
["[\"-20\"]","[\"2\"]","[\"27\",\"-18\",\"10\"]","4","[\"10\",\"13\",\"6\",\"7\"]","[\"42\",\"-5\",\"3\",\"-1\"]","[\"11\"]","[\"78\"]","[\"180\",\"112\"]",[1],["126","54","126"],[1]]