Lớp 7 - Kiểm tra tháng 9

Các phép tính với phân số, số đo góc, vuông góc song song

00:00

Điểm cao:

Chu Công Đức
10 điểm
The First
10 điểm
Phan Tấn Dũng
10 điểm
Hoàng Minh Sang
10 điểm
Pé Cam ( Cool girls team )
10 điểm

Có 384 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.ts=-3;p.ms=5;p.k=-4;\"}","{\"js\":\"p.a=5;p.b=2;\",\"order\":[1,3,0,2]}","{\"js\":\"p.m=[4,2,6];p.t=[9,3,5];p.k=[-4,2];\"}",{"a":-6,"b":13,"c":22,"d":7},"{\"js\":\"p.t1=5;p.m1=2;p.t2=6;p.m2=5;p.t3=7;p.m3=6;p.t4=7;p.m4=3;\"}","{\"js\":\"p.t1=5;p.m1=7;p.t2=5;p.m2=6;p.t3=5;p.m3=6;p.t4=1;p.m4=2;\"}","{\"js\":\"p.a=4;p.b=5;p.c=9;p.d=7;p.k=4;\"}","{\"js\":\"p.a=78;\"}","{\"js\":\"p.a=112;\"}",{"a1":116,"a2":172,"c":6,"n":3,"t":1,"s":3},{"a1":157,"a2":283,"c":2,"n":2,"t":3},{"a1":112,"a2":180,"a3":261,"c":1,"n":2,"t":0,"s":4}]
["[\"-20\"]","[\"2\"]","[\"27\",\"-18\",\"10\"]","4","[\"10\",\"13\",\"6\",\"7\"]","[\"42\",\"-5\",\"3\",\"-1\"]","[\"11\"]","[\"78\"]","[\"180\",\"112\"]",[1],["126","54","126"],[1]]