Lớp 7 - Kiểm tra tháng 9

Các phép tính với phân số, số đo góc, vuông góc song song

00:00

Điểm cao:

Chu Công Đức
10 điểm
The First
10 điểm
Phan Tấn Dũng
10 điểm
Hoàng Minh Sang
10 điểm
🖤๖²⁴ʱ๖ۣۜLệ༉🖤✰ℓøŋεℓү🖤tεαɱ✰
10 điểm

Có 384 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.ts=3;p.ms=8;p.k=3;\"}","{\"js\":\"p.a=2;p.b=3;\",\"order\":[1,3,2,0]}","{\"js\":\"p.m=[6,3,4];p.t=[7,4,7];p.k=[3,4];\"}",{"a":-21,"b":17,"c":21,"d":11},"{\"js\":\"p.t1=7;p.m1=4;p.t2=1;p.m2=6;p.t3=7;p.m3=3;p.t4=9;p.m4=4;\"}","{\"js\":\"p.t1=5;p.m1=2;p.t2=4;p.m2=3;p.t3=4;p.m3=5;p.t4=7;p.m4=2;\"}","{\"js\":\"p.a=4;p.b=-7;p.c=-3;p.d=5;p.k=4;\"}","{\"js\":\"p.a=105;\"}","{\"js\":\"p.a=144;\"}",{"a1":169,"a2":303,"c":7,"n":8,"t":1,"s":1},{"a1":139,"a2":241,"c":8,"n":4,"t":3},{"a1":167,"a2":199,"a3":256,"c":6,"n":1,"t":0,"s":2}]
["[\"24\"]","[\"2\"]","[\"14\",\"-16\",\"21\"]","187","[\"12\",\"19\",\"12\",\"-1\"]","[\"6\",\"7\",\"10\",\"27\"]","[\"-19\"]","[\"105\"]","[\"36\",\"144\"]",[2],["102","78","102"],[4]]