Lớp 7 - Kiểm tra tháng 9

Các phép tính với phân số, số đo góc, vuông góc song song

00:00

Điểm cao:

Chu Công Đức
10 điểm
The First
10 điểm
Phan Tấn Dũng
10 điểm
Hoàng Minh Sang
10 điểm
ミ★๖ۣۜSáтт✟๖ۣۜTɦủη★彡
10 điểm

Có 386 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.ts=-4;p.ms=7;p.k=-4;\"}","{\"js\":\"p.a=5;p.b=3;\",\"order\":[1,0,3,2]}","{\"js\":\"p.m=[4,3,6];p.t=[5,4,7];p.k=[5,2];\"}",{"a":-2,"b":17,"c":29,"d":15},"{\"js\":\"p.t1=1;p.m1=6;p.t2=8;p.m2=9;p.t3=7;p.m3=6;p.t4=5;p.m4=7;\"}","{\"js\":\"p.t1=5;p.m1=8;p.t2=8;p.m2=7;p.t3=5;p.m3=4;p.t4=8;p.m4=7;\"}","{\"js\":\"p.a=3;p.b=-4;p.c=5;p.d=7;p.k=4;\"}","{\"js\":\"p.a=39;\"}","{\"js\":\"p.a=119;\"}",{"a1":109,"a2":221,"c":5,"n":10,"t":0,"s":3},{"a1":178,"a2":284,"c":6,"n":5,"t":3},{"a1":127,"a2":185,"a3":227,"c":2,"n":8,"t":0,"s":1}]
["[\"-28\"]","[\"2\"]","[\"15\",\"-16\",\"14\"]","2","[\"18\",\"-13\",\"42\",\"-19\"]","[\"56\",\"-29\",\"28\",\"-3\"]","[\"-23\"]","[\"39\"]","[\"61\",\"119\"]",[1],["106","74","106"],[3]]