Lớp 7 - Kiểm tra tháng 9

Các phép tính với phân số, số đo góc, vuông góc song song

00:00

Điểm cao:

Chu Công Đức
10 điểm
The First
10 điểm
Phan Tấn Dũng
10 điểm
Hoàng Minh Sang
10 điểm
🖤๖²⁴ʱ๖ۣۜLệ༉🖤✰ℓøŋεℓү🖤tεαɱ✰
10 điểm

Có 384 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.ts=5;p.ms=7;p.k=2;\"}","{\"js\":\"p.a=5;p.b=3;\",\"order\":[2,3,1,0]}","{\"js\":\"p.m=[3,8,6];p.t=[4,9,1];p.k=[-5,2];\"}",{"a":-19,"b":17,"c":20,"d":13},"{\"js\":\"p.t1=6;p.m1=7;p.t2=5;p.m2=6;p.t3=5;p.m3=8;p.t4=7;p.m4=4;\"}","{\"js\":\"p.t1=2;p.m1=5;p.t2=7;p.m2=4;p.t3=7;p.m3=6;p.t4=7;p.m4=5;\"}","{\"js\":\"p.a=5;p.b=8;p.c=3;p.d=9;p.k=4;\"}","{\"js\":\"p.a=58;\"}","{\"js\":\"p.a=160;\"}",{"a1":111,"a2":186,"c":5,"n":7,"t":0,"s":1},{"a1":120,"a2":240,"c":8,"n":8,"t":3},{"a1":139,"a2":228,"a3":275,"c":2,"n":0,"t":1,"s":1}]
["[\"14\"]","[\"2\"]","[\"32\",\"-27\",\"4\"]","1","[\"42\",\"1 \",\"8\",\"9\"]","[\"20\",\"-27\",\"30\",\"7\"]","[\"5\"]","[\"58\"]","[\"20\",\"160\"]",[2],["120","60","120"],[3]]