Lớp 7 - Kiểm tra tháng 9

Các phép tính với phân số, số đo góc, vuông góc song song

00:00

Điểm cao:

Chu Công Đức
10 điểm
The First
10 điểm
Phan Tấn Dũng
10 điểm
Hoàng Minh Sang
10 điểm
ミ★๖ۣۜSáтт✟๖ۣۜTɦủη★彡
10 điểm

Có 386 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.ts=3;p.ms=5;p.k=4;\"}","{\"js\":\"p.a=3;p.b=5;\",\"order\":[3,1,2,0]}","{\"js\":\"p.m=[6,3,8];p.t=[5,5,3];p.k=[-5,3];\"}",{"a":-15,"b":4,"c":27,"d":10},"{\"js\":\"p.t1=8;p.m1=3;p.t2=1;p.m2=2;p.t3=3;p.m3=4;p.t4=2;p.m4=9;\"}","{\"js\":\"p.t1=7;p.m1=4;p.t2=3;p.m2=7;p.t3=7;p.m3=6;p.t4=3;p.m4=5;\"}","{\"js\":\"p.a=3;p.b=-4;p.c=-2;p.d=7;p.k=5;\"}","{\"js\":\"p.a=167;\"}","{\"js\":\"p.a=141;\"}",{"a1":173,"a2":287,"c":7,"n":1,"t":0,"s":1},{"a1":103,"a2":159,"c":3,"n":8,"t":3},{"a1":152,"a2":209,"a3":255,"c":0,"n":4,"t":1,"s":2}]
["[\"20\"]","[\"2\"]","[\"20\",\"-40\",\"9\"]","258","[\"6\",\"13\",\"36\",\"-19\"]","[\"28\",\"37\",\"30\",\"-17\"]","[\"-10\"]","[\"167\"]","[\"39\",\"141\"]",[2],["56","124","56"],[4]]