Lớp 7 - Kiểm tra tháng 9

Các phép tính với phân số, số đo góc, vuông góc song song

00:00

Điểm cao:

Chu Công Đức
10 điểm
The First
10 điểm
Phan Tấn Dũng
10 điểm
Hoàng Minh Sang
10 điểm
ミ★๖ۣۜSáтт✟๖ۣۜTɦủη★彡
10 điểm

Có 386 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.ts=-2;p.ms=5;p.k=3;\"}","{\"js\":\"p.a=3;p.b=5;\",\"order\":[3,2,0,1]}","{\"js\":\"p.m=[6,8,3];p.t=[5,5,2];p.k=[4,5];\"}",{"a":-19,"b":12,"c":8,"d":5},"{\"js\":\"p.t1=1;p.m1=5;p.t2=7;p.m2=2;p.t3=3;p.m3=4;p.t4=6;p.m4=5;\"}","{\"js\":\"p.t1=5;p.m1=6;p.t2=4;p.m2=3;p.t3=8;p.m3=3;p.t4=9;p.m4=4;\"}","{\"js\":\"p.a=3;p.b=7;p.c=5;p.d=7;p.k=3;\"}","{\"js\":\"p.a=111;\"}","{\"js\":\"p.a=135;\"}",{"a1":112,"a2":247,"c":1,"n":2,"t":0,"s":1},{"a1":166,"a2":275,"c":10,"n":9,"t":3},{"a1":120,"a2":178,"a3":223,"c":7,"n":3,"t":1,"s":1}]
["[\"15\"]","[\"2\"]","[\"20\",\"-15\",\"16\"]","192","[\"10\",\"-33\",\"20\",\"9\"]","[\"2\",\"-1\",\"12\",\"-5\"]","[\"18\"]","[\"111\"]","[\"45\",\"135\"]",[2],["109","71","109"],[3]]