Lớp 7 - Kiểm tra tháng 9

Các phép tính với phân số, số đo góc, vuông góc song song

00:00

Điểm cao:

Chu Công Đức
10 điểm
The First
10 điểm
Phan Tấn Dũng
10 điểm
Hoàng Minh Sang
10 điểm
🖤๖²⁴ʱ๖ۣۜLệ༉🖤✰ℓøŋεℓү🖤tεαɱ✰
10 điểm

Có 384 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.ts=1;p.ms=4;p.k=-4;\"}","{\"js\":\"p.a=2;p.b=3;\",\"order\":[2,1,0,3]}","{\"js\":\"p.m=[4,3,6];p.t=[7,8,5];p.k=[2,4];\"}",{"a":-4,"b":17,"c":23,"d":3},"{\"js\":\"p.t1=1;p.m1=9;p.t2=2;p.m2=7;p.t3=1;p.m3=6;p.t4=5;p.m4=8;\"}","{\"js\":\"p.t1=5;p.m1=9;p.t2=7;p.m2=3;p.t3=7;p.m3=4;p.t4=1;p.m4=9;\"}","{\"js\":\"p.a=4;p.b=1;p.c=1;p.d=7;p.k=3;\"}","{\"js\":\"p.a=100;\"}","{\"js\":\"p.a=91;\"}",{"a1":125,"a2":246,"c":7,"n":8,"t":0,"s":2},{"a1":113,"a2":231,"c":2,"n":6,"t":3},{"a1":118,"a2":176,"a3":253,"c":0,"n":6,"t":0,"s":2}]
["[\"-16\"]","[\"2\"]","[\"21\",\"-32\",\"10\"]","404","[\"63\",\"-11\",\"24\",\"11\"]","[\"9\",\"-16\",\"36\",\"-59\"]","[\"2\"]","[\"100\"]","[\"89\",\"91\"]",[0],["118","62","118"],[4]]