Lớp 7 - Kiểm tra tháng 9

Các phép tính với phân số, số đo góc, vuông góc song song

00:00

Điểm cao:

Chu Công Đức
10 điểm
The First
10 điểm
Phan Tấn Dũng
10 điểm
Hoàng Minh Sang
10 điểm
ミ★๖ۣۜSáтт✟๖ۣۜTɦủη★彡
10 điểm

Có 386 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.ts=-1;p.ms=5;p.k=5;\"}","{\"js\":\"p.a=2;p.b=3;\",\"order\":[0,3,1,2]}","{\"js\":\"p.m=[4,6,3];p.t=[1,5,2];p.k=[-4,5];\"}",{"a":-12,"b":13,"c":15,"d":7},"{\"js\":\"p.t1=7;p.m1=6;p.t2=4;p.m2=7;p.t3=5;p.m3=8;p.t4=5;p.m4=6;\"}","{\"js\":\"p.t1=5;p.m1=2;p.t2=5;p.m2=8;p.t3=5;p.m3=6;p.t4=5;p.m4=4;\"}","{\"js\":\"p.a=3;p.b=-5;p.c=-7;p.d=2;p.k=3;\"}","{\"js\":\"p.a=63;\"}","{\"js\":\"p.a=124;\"}",{"a1":117,"a2":217,"c":8,"n":1,"t":0,"s":2},{"a1":153,"a2":199,"c":3,"n":7,"t":3},{"a1":147,"a2":189,"a3":278,"c":8,"n":4,"t":0,"s":2}]
["[\"25\"]","[\"2\"]","[\"3\",\"-10\",\"8\"]","3","[\"42\",\"25\",\"24\",\"5\"]","[\"8\",\"15\",\"12\",\"5\"]","[\"-17\"]","[\"63\"]","[\"56\",\"124\"]",[0],["46","134","46"],[4]]