Lớp 7 - Kiểm tra tháng 9

Các phép tính với phân số, số đo góc, vuông góc song song

00:00

Điểm cao:

Chu Công Đức
10 điểm
The First
10 điểm
Phan Tấn Dũng
10 điểm
Hoàng Minh Sang
10 điểm
Pé Cam ( Cool girls team )
10 điểm

Có 384 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.ts=-6;p.ms=5;p.k=-4;\"}","{\"js\":\"p.a=3;p.b=2;\",\"order\":[1,2,3,0]}","{\"js\":\"p.m=[2,10,5];p.t=[3,7,7];p.k=[2,5];\"}",{"a":-4,"b":5,"c":9,"d":8},"{\"js\":\"p.t1=4;p.m1=7;p.t2=4;p.m2=5;p.t3=7;p.m3=8;p.t4=7;p.m4=6;\"}","{\"js\":\"p.t1=4;p.m1=9;p.t2=9;p.m2=5;p.t3=6;p.m3=7;p.t4=7;p.m4=4;\"}","{\"js\":\"p.a=4;p.b=-5;p.c=1;p.d=7;p.k=3;\"}","{\"js\":\"p.a=116;\"}","{\"js\":\"p.a=130;\"}",{"a1":144,"a2":242,"c":8,"n":4,"t":0,"s":2},{"a1":159,"a2":278,"c":6,"n":10,"t":3},{"a1":116,"a2":199,"a3":258,"c":6,"n":8,"t":0,"s":4}]
["[\"-20\"]","[\"2\"]","[\"15\",\"-7\",\"14\"]","1","[\"35\",\"-8\",\"24\",\"7\"]","[\"45\",\"-61\",\"28\",\"25\"]","[\"-17\"]","[\"116\"]","[\"50\",\"130\"]",[0],["119","61","119"],[1]]