Lớp 7 - Kiểm tra tháng 9

Các phép tính với phân số, số đo góc, vuông góc song song

00:00

Điểm cao:

Chu Công Đức
10 điểm
The First
10 điểm
Phan Tấn Dũng
10 điểm
Hoàng Minh Sang
10 điểm
🖤๖²⁴ʱ๖ۣۜLệ༉🖤✰ℓøŋεℓү🖤tεαɱ✰
10 điểm

Có 384 người đã làm bài

["{\"js\":\"p.ts=7;p.ms=5;p.k=3;\"}","{\"js\":\"p.a=3;p.b=5;\",\"order\":[0,2,3,1]}","{\"js\":\"p.m=[3,8,6];p.t=[5,3,7];p.k=[3,-4];\"}",{"a":-21,"b":17,"c":16,"d":13},"{\"js\":\"p.t1=9;p.m1=2;p.t2=9;p.m2=8;p.t3=1;p.m3=3;p.t4=3;p.m4=8;\"}","{\"js\":\"p.t1=4;p.m1=7;p.t2=5;p.m2=8;p.t3=8;p.m3=7;p.t4=1;p.m4=3;\"}","{\"js\":\"p.a=3;p.b=-2;p.c=1;p.d=5;p.k=3;\"}","{\"js\":\"p.a=137;\"}","{\"js\":\"p.a=81;\"}",{"a1":100,"a2":168,"c":1,"n":9,"t":1,"s":2},{"a1":166,"a2":284,"c":6,"n":9,"t":3},{"a1":109,"a2":186,"a3":248,"c":1,"n":1,"t":0,"s":3}]
["[\"15\"]","[\"2\"]","[\"40\",\"-9\",\"28\"]","3","[\"8\",\"27\",\"24\",\"1\"]","[\"56\",\"-3\",\"21\",\"-17\"]","[\"-3\"]","[\"137\"]","[\"99\",\"81\"]",[0],["118","62","118"],[0]]